فناوری اطلاعات و آمار

اهم وظایف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان:

  • پیگیری امور فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغی از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و ارائه پیشنهادات متناسب با موضوع کاری
  • پشتیبانی از سامانه های اطلاعاتی دانشگاه و رفع مشکلات مربوطه
  • ارتقا ونگهداری شبکه های کامپیوتری استان
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست های امنیتی شبکه های کامپیوتری
  • استفاده از آخرین دستاورد های فناوری اطلاعات جهت بهینه سازی امور جاری و صرفه جویی در هزینه ها
  • پشتیبانی از پرتال واحد استان
  • پاسخ گویی به درخواست ها و آماری، درون و برون سازمانی حسب دستور مافوق