دانش آموختگان

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه کاردانی:
1-    اصل گواهینامه موقت مقطع کاردانی
2-    نامه تسویه حساب ( صندوق رفاه) از مرکز آموزش
3-    یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی (زمینه سفیدرنگی)
4-     یک قطعه تمبر هزار تومانی از بانک ملی
5-    وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، معافیت تحصیلی)

 

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه کارشناسی:
1-    اصل دانشنامه مقطع کاردانی
2-     اصل گواهینامه موقت مقطع کارشناسی
3-    نامه تسویه حساب (صندوق رفاه) از مرکز آموزش
4-    یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی (زمینه سفیدرنگی)
5-     یک قطعه تمبر هزار تومانی از بانک ملی
6-    وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، معافیت تحصیلی)

تذکر مهم: جهت دریافت اصل دانشنامه حضور شخص دانش آموخته و یا نماینده قانونی ایشان با وکالتنامه محضری الزامی می باشد.