گسترش آموزش عالی

شرح مختصر حوزه کاری :

_ بررسی ، تصویب و تجدید رشته های مورد تقاضای مراکز آموزش علمی _کاربردی با عنایت به اولویت ها و نیاز سنجی بومی و منطقعه ای در استان.

_ صدور مجوز اجرای واحد های مقطع دار ، تک پودمان و تک درس در مراکز آموزش علمی _کاربردی