اولویت های (دریافتی) پژوهشی

 توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره نامه ذکر شده به مرکز آموزش علمی کاربردی مراجعه نماید

ردیف سازمان/ ارگان/ شرکت اولویت/نیاز اعلام شده شماره نامه تاریخ
1 مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران حمایت مادی و معنوی از مقالات علمی و پژوهشی فارسی و انگلیسی جهت چاپ 21713/98/ک  م