مقالات و اختراعات

شرایط تشویق مقالات علمی چاپ شده در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی کشور

توجه: این نوشتار تنها جهت اطلاع رسانی است. لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق و نحوه تقدیر به مراکز آموزش علمی کاربردی مراجعه فرمایید.

افراد مشمول تشویق: کلیه محققان و دانش پژوهان اعم از مدرسین علمی کاربردی، مدیران، کارشناسان و دانشجویانی که در ستاد دانشگاه، واحد های استانی، مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می کنند. می توانند در سقف بودجه تعیین شده مورد تشویق واقع شوند.

 • مقالات چاپ شده در نشریات داخلی باید در فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشند.
 • مقالات چاپ شده در مجلات و ژورنال های خارجی نباید در فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار داشته باشند. 
 • نام دانشگاه در مقالات چاپ شده باید به صورت زیر باشد
 1. مقالات فارسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی یا مرکز (موسسه) آموزش علمی کاربردی

 

 1. مقالات لاتین

 University of Applied Science and Technology

University of Applied Science and Technology, Center of (نام مرکز)

 

 

 

 

 

 

نکات مهم

 1. پاداش مقاله چاپ شده تنها به نویسنده اول مقاله تعلق می گردد.
 2. در صورتیکه نفر اول نام دانشگاه را ذکر نکرده باشد، به فرد مذکور پاداشی تعلق نمی گیرد.
 3. پاداش مقاله تنها به مقالات چاپ شده در همان سال شمسی تعلق می گیرد.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی تعلق گرفتن پاداش- مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی کشور

 1. گواهی پذیرش مقاله در مجلات و یا کنفرانس ها و داخلی و خارجی کشور
 2. متن کامل مقاله چاپ شده در مجله یا مجموعه مقالات همایش
 3. صفحه جلد مجله به همراه فرست مطالب و یا CD مجموعه مقالات همایش

 

شرایط تشویق اختراعات دانشگاه جامع علمی کاربردی

توجه: این نوشتار تنها جهت اطلاع رسانی است. لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق و نحوه تقدیر به مراکز آموزش علمی کاربردی مراجعه فرمایید.

افراد مشمول تشویق: افرادی که در زمان تاریخ ثبت اختراع دانشجو، عضو هیات علمی، غیر هیات علمی و یا مدرس مراکز و یا مدرس موسسات دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت پرداخت پاداش ثبت اختراعات

 1. گواهی ثبت اختراع
 2. چکیده ایی از اختراع ثبت شده (مدارک و مستندات اختراع)

ردیف

موضوع فعالیت

1

ثبت ملی اختراع

2

اخذ تاییدیه علمی اختراع توسط بنیاد ملی نخبگان و یا سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3

ثبت بین المللی اختراع

 

 

 

 

 

 

لازم به توضیح است مدرسان، دانشجویان، مدیران و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی باید مدارک و مستندات ذکر شده فوق را به مرکز آموزش علمی کاربردی ارائه نمایند. تا پس از آن مدارک در واحد استانی و ستاد مرکزی دانشگاه بررسی گردند.