نظارت و ارزیابی - آرشیو

کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان کرمان با حضور سرپرست دانشگاه ، رئیس اداره نظارت وارزیابی استان ، روسا وکارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب