فناوری اطاعات

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری برگزار گردید.

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری و نهمین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد
کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد

کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد

کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی ¬ کاربردی استان کرمان با حضور کارشناسان بیش از بیست مرکز آموزشی علمی – کاربردی برگزار شد.

ادامه مطلب