گسترش

برگزاری کمیته هماهنگی در خصوص نحوه جایگزینی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی

برگزاری کمیته هماهنگی در خصوص نحوه جایگزینی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی

کمیته هماهنگی در خصوص نحوه جایگزینی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه ۷۳۸۶/۹۷/ م مورخ ۹۷/۰۳/۲۰ معاونت آموزش دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب